Автомобильные исследованияАвтомобільні дослідженняAutomotive research

Компания IRS Group Украина является официальным представителем эксперта автомобильных исследований в мире — международного маркетингового агентства GiPA на территории Украины и осуществляет деятельность в направлении автомобильных исследований.

Данные маркетинговые исследования помогут ответить Вам на целый ряд вопросов, таких как:

 • Рынок послепродажного обслуживания в Украине: мы ближе к России или ближе к Европе?
 • Сколько теряют сервисы на самостоятельном обслуживании автомобилей?
 • Сколько раз в год можно ремонтировать автомобиль?
 • Каков опыт зарубежных стран в данных вопросах?

Спектр предоставляемых услуг в области автомобильных маркетинговых исследований:

 • Исследование легковых автомобилей/;
 • Маркетинговые исследования автомобильного рынка;
 • Маркетинговые исследования/статистика послепродажного обслуживания рынка автомобилей;
 • Статистика по автомобильному рынку;
 • Исследование водителей;
 • Профиль/описание водителей;
 • Статистика по водителям;
 • Исследование/изучение экспертов/профессионалов автомобильной сферы/рынка/сферы обслуживания авто;
 • Изучение мнения специалистов официальных сервисов, независимых сервисов, СТО, шиномонтажа, магазина автозапчасистей, Интернет-магазинов автозапчастей;
 • Исследования послепродажного обслуживания автомобилей;
 • Описание парка автомобилей;
 • Статистика по обслуживанию автомобилей (послепродажному обслуживанию).

Данные виды исследований в автомобильной сфере в первую очередь будут интересны:

 • производителям и импортерам автомобилей
 • производителям автозапчастей
 • производителям шин
 • производителям смазочных материалов
 • дилерам автомобилей
 • сетям магазинов и сервисов

У 2011 р. українське маркетингове агентство IRS Group підписало угоду про стратегічне співробітництво і партнерство з незалежним міжнародним маркетинговим агентством GiPA, що спеціалізується на дослідженнях в автомобільній сфері, яке представлено офісами в Європі, Південній, Латинської, Північної Америки, Росії, Китаї та Африці. Основні дослідження компанії спрямовані на надання інформації для:

— виробників та імпортерів автомобілів

— виробників запчастин

— виробників шин

— виробників мастильних матеріалів

— дилерів автомобілів

— мереж магазинів, сервісів, асоціацій

— банків і страхових компаній.

Знання особливостей кожної країни та міжнародний досвід дозволяє клієнтам:

 • Розуміти розвиток і бачити тенденції ринків
 • Визначати причини, що впливають на ринок
 • Передбачати можливості ринку
 • Будувати комерційні бізнес-плани.

Компанія GiPA пропонує два типи співробітництва:

1)      Членська програма, яка дозволяє отримати інформацію про ринок, його тенденції та еволюцію і бачити ринок зі сторони кінцевого користувача (водія) та професіоналів сфери обслуговування. Дані дослідження регулярно оновлюються.

2)      Дослідження за додатковим запитом, які доступні в залежності від потреб і проблем клієнта. Ми постійно пропонуємо своїм клієнтам тільки найбільш підходящі методи проведення досліджень ринку, щоб повністю задовольнити вимоги і відповідати на питання, поставлені клієнтами. Типологія таких досліджень може бути різною:

 • Ціни (в тому числі і регулярний моніторинг)
 • Задоволеність (як кінцевих користувачів, так і підприємств)
 • Містері шопінг (Mystery shopping)
 • Допомога у розробці, тестуванні та оцінка ефективності реклами
 • Аналіз конкурентів та їх пропозиції на ринку
 • Ритейл-аудит
 • Популярність та імідж марки
 • Маркетингові тренінги та семінари.

GiPA спільно з IRS Group готова запропонувати обидва методи досліджень — кількісні та якісні:

 • Кількісні методи дослідження: телефонні інтерв’ю (CATI), особисті інтерв’ю, анкетування з самостійним заповненням анкет, онлайн-опитування та інші.
 • Якісні методи дослідження: фокус-групи, експертні інтерв’ю, містері шопінг та ін.

 In 2011, the Ukrainian marketing agency IRS Group has signed an agreement on strategic cooperation and partnership with the independent international marketing agency GiPA, which specialize on studies in the automotive field, represented by offices in Europe, South, Latin and North America, Russia, China and Africa. Basic company research are designed to provide information for:

— producers and importers of cars

— manufacturers of spare parts

— tire manufacturers

— manufacturers of lubricants

— car dealers

— chain stores, services, associations

— banks and insurance companies.

Knowledge of the characteristics of each country and international experience enables clients to:

 • understand the development and to see market trends
 • determine the causes that influence the market
 • anticipate market opportunities
 • build commercial business plans.

GiPA company offers 2 types of cooperation:

1)      Membership program that allows you to get information about market, trends and developments and to see the market as an end user (driver) and as professionals of services. Research data are regularly updated.

2)      Study on request, are available depending on the needs and problems of the client. We constantly offer our customers only the most appropriate methods of market research to fully meet the requirements and to respond to the questions set by clients. Typology of such researches may be different:

 • Prices (including regular monitoring)
 • Satisfaction (both end users and enterprises)
 • Mystery Shopping
 • Assistance in the development, testing and evaluating the effectiveness of advertising
 • Analysis of competitors and their offers on the market
 • Retail audit
 • Fame and image of the brand
 • Marketing trainings and seminars.

GiPA in conjunction with IRS Group is ready to offer both methods of research — quantitative and qualitative:

 • Quantitative research methods: telephone interviews (CATI), personal interviews, questioning with self-filling of questionnaires, online polls and others.
 • Qualitative research methods: focus groups, expert interviews, mystery shopping, etc.

itpride.net   and voffa